متعادل سازی چهره مردانه

شرایط و ضوابط عمومی شرکت در دوره :

این دوره پیش نیاز ندارد و حداقل مدرک تحصیلی برای شرکت در آن، پایان دوره راهنمایی (سیکل) می باشد.

مدت دوره یک ماه و شهریه متعادل سازی چهره مردانه در سال 1396، معادل 900,000 تومان می باشد.  (با احتساب هزینه آزمون ارزشیابی سازمان فنی و حرفه ای  و صدور مدرک)

پس از کسب نمره قبولی در آزمون های ارزیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هنرآموز موفق به اخذ گواهینامه مهارت متعادل ساز چهره مردانه خواهد شد.